Hà Nội: Đảm bảo an toàn cháy nổ tại các cơ sở giáo dục từ đầu năm học

Công an Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có nội quy phòng cháy chữa cháy, phương án chữa cháy, phương án thoát nạn cho trẻ em và học sinh khi có hỏa hoạn xảy ra.

https://www.msn.com/vi-vn/news/other/h%C3%A0-n%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BA%A3m-b%E1%BA%A3o-an-to%C3%A0n-ch%C3%A1y-n%E1%BB%95-t%E1%BA%A1i-c%C3%A1c-c%C6%A1-s%E1%BB%9F-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-t%E1%BB%AB-%C4%91%E1%BA%A7u-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc/ar-AA1gdREp

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section