Quy định phòng cháy, chữa cháy “trói tay” doanh nghiệp

Nhiều nội dung trong quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy còn thiếu tính thực tế, không sát với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Do đó cần điều chỉnh, sửa đổi, bãi bỏ, tránh gây tốn kém cho doanh nghiệp, kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế…

https://vneconomy.vn/quy-dinh-phong-chay-chua-chay-troi-tay-doanh-nghiep.htm

Chọn Layout Này

Thay đổi Header

Header 1

Header 2

Thay đổi vị trí Section